Strona archiwalna


 
 
Czym są EFTA I EOG?

Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu (European Free Trade Assotiation - EFTA) zostało utworzone w 1960 roku w celu wspierania wolnego handlu jako środka wiodącego do wzrostu gospodarczego i dobrobytu krajów członkowskich, bliższej współpracy gospodarczej między krajami Europy Zachodniej oraz rozwoju globalnego handlu. Obecnie członkami EFTA są Islandia, Lichtenstein, Norwegia i Szwajcaria.

Układ o utworzeniu Europejskiego Obszaru Gospodarczego - EOG (European Economic Area - EEA) wszedł w życie 1 stycznia 1994 r. Obecnie obejmuje 25 państw członkowskich Unii Europejskiej oraz 3 z 4 państw członkowskich EFTA - Islandię, Lichtenstein i Norwegię (bez Szwajcarii). Układ ten wprowadza wspólne ustawodawstwo w zakresie handlu i gospodarki we wszystkich krajach stowarzyszonych. Dzięki porozumieniu kraje EFTA stały się częścią Rynku Wewnętrznego UE, co oznacza korzystanie z czterech swobód: swobodnego przepływu towarów, kapitału, usług i osób przez cały obszar EOG przy zachowaniu warunków otwartości i konkurencyjności. Specjalne przepisy obowiązują w sektorze rolnictwa oraz w sektorze rybnym. Jednolite warunki prawne dla biznesu na całym obszarze Rynku Wewnętrznego zapewniają przepisy porozumienia EOG, obejmujące zamówienia publiczne, konkurencyjność oraz zasady pomocy państwowej. Więcej informacji na ten temat znajduje się pod adresem: www.efta.int
W zamian za uczestnictwo w Rynku Wewnętrznym państwa EFTA przyczyniają się do zmniejszania różnic gospodarczych i społecznych w obrębie EOG, udzielając pomocy państwom obszaru.

MECHANIZMY FINANSOWE: EOG i NORWESKI


W dniu 14 października 2003 r. podczas posiedzenia Rady ds. Ogólnych i Stosunków Zewnętrznych w Brukseli została podpisana Umowa o rozszerzeniu Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez przedstawiciela strony polskiej - Ministra Spraw Zagranicznych RP. Jednym z elementów podpisanego porozumienia było przyznanie Polsce i pozostałym krajom wówczas kandydującym do UE środków finansowych w ramach dwóch instrumentów: Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

W dniu 14 października 2004 roku strony polska i norweska podpisały Memorandum of Understanding wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego, natomiast w dniu 28 października 2004 roku w Biurze Mechanizmów Finansowych w Brukseli podpisane zostało Memorandum of Understanding wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG. Memoranda stanowią podstawę do dalszych ustaleń dotyczących wdrażania obu Mechanizmów.

Celem obu ww. Mechanizmów jest przyczynianie się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wspieranie nowych krajów członkowskich UE w ich staraniach o pełen udział w rozszerzonym rynku wewnętrznym EOG.

W okresie od 2004r. do 30 kwietnia 2009r. w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego zostanie przekazana całkowita suma w wysokości 1,167 mld euro dla wszystkich państw-beneficjentów.

MECHANIZM FINANSOWY EOG

 • Fundatorzy: Norwegia, Islandia, Lichtenstein
 • 13 państw-beneficjentów (w tym Polska) 
 •  Dostępne środki: 600 mln euro w rocznych transzach po 120 mln euro
 • Udział Norwegii: 113,4 mln euro

NORWESKI MECHANIZM FINANSOWY

 • Fundator: Norwegia
 • 10 państw-beneficjentów (w tym Polska)
 • Dostępne środki: 576 mln euro w rocznych transzach po 113,4 mln euro

Kwota dostępnych środków dla Polski na lata 2004-2009 to w sumie 533,51 mln euro: w ramach Mechanizmu Finansowego EOG - 280,80 mln euro i w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 277,83 mln euro.

Obszary priorytetowe:

 • OCHRONA ŚRODOWISKA, w tym środowiska ludzkiego ze szczególnym uwzględnieniem redukcję zanieczyszczeń i promowanie odnawialnych źródeł energii
 • PROMOWANIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU poprzez lepsze wykorzystanie i zarządzanie zasobami naturalnymi
 • OCHRONA KULTUROWEGO DZIEDZICTWA EUROPEJSKIEGO, w tym transport publiczny i odnowa miast
 • ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH poprzez m.in. promowanie wykształcenia i szkoleń, wzmacnianie w samorządzie i jego instytucjach potencjału z zakresu administracji lub służby publicznej wraz z wspierającymi procesami demokratycznymi.

OPIEKA ZDROWOTNA I OPIEKA NAD DZIECKIEM

 • WDRAŻANIE PRZEPISÓW Z SCHENGEN, wspieranie Narodowych Planów Działania z Schengen, jak również wzmacnianie sądownictwa
 • OCHRONA ŚRODOWISKA, z uwzględnieniem administracyjnych zdolności wprowadzania w życie odpowiednich przepisów dotyczących projektów inwestycyjnych
 • POLITYKA REGIONALNA i działania transgraniczne
 • POMOC TECHNICZNA przy wdrażaniu acquis communautaire
 • BADANIA NAUKOWE mogą być prowadzone w ramach wszystkich obszarów priorytetowych

MECHANIZMY A ZDROWIE

Obszar opieki zdrowotnej może korzystać z pomocy finansowej w ramach obu Mechanizmów na podstawie priorytetu 5: opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem, na który przewidziano 42,28 mln euro.
PRIORYTET 5 "OPIEKA ZDROWOTNA I OPIEKA NAD DZIECKIEM"

Szczegółowy opis priorytetu zamieszczony jest w dokumencie Program Operacyjny w rozdziale 2.5.
Głównym celem wydatkowania środków instrumentów finansowych i towarzyszącego im współfinansowania krajowego w ramach niniejszego priorytetu jest poprawa warunków zdrowotnych społeczeństwa poprzez m.in. programy promocji zdrowia i profilaktyki, poprawę jakości usług w jednostkach ochrony zdrowia, zwiększenie dostępności i usprawnienie podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej.

Realizowane przedsięwzięcia w zakresie opieki zdrowotnej i opieki nad dzieckiem winny być zgodne z Narodowym Programem Zdrowia na lata 2006-2015 lub regionalną albo lokalną strategią rozwoju ochrony zdrowia.
Wstępny ramowy projekt Narodowego Programu Zdrowia na lata 2006-2015

Urząd Gminy Michałowice | ul. Raszyńska 34 | 05-816 Michałowice
tel./fax.: +48 22 723-81-78
www.eeagrants.michalowice.pl
© 2009 eea grants | All rights reserved. Projekt & cms: www.zstudio.pl
statystyka: zeszły tydzień: 21, wszystkich odwiedzin: 10581, odwiedzonych podstron: 37884