Strona archiwalna


 
 
Kilka słów o projekcie

Konsekwencją członkostwa Polski w Unii Europejskiej było przystąpienie do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Na mocy Umowy o rozszerzeniu EOG z 14 października 2003 r. ustanowiona została pomoc finansowa krajów Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), będących zarazem członkami EOG tj. Norwegii, Islandii i Liechtensteinu.

Bezzwrotna pomoc finansowa dla Polski jest udzielana w postaci dwóch instrumentów pod nazwą: Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy. Oba Mechanizmy zostały objęte jednolitymi zasadami i procedurami oraz podlegają jednemu systemowi zarządzania i wdrażania w Polsce, w oparciu o Program Operacyjny, przy uwzględnieniu wytycznych przygotowanych przez państwa-darczyńców.

Głównym celem utworzonego przez państwa-darczyńców Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego jest realizacja przedsięwzięć prorozwojowych, przyczyniających się do zmniejszenia różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie EOG oraz zacieśnianie współpracy dwustronnej.

W okresie od 1 maja 2004 r. do 30 kwietnia 2009 r. w ramach Mechanizmów zostanie przekazana całkowita kwota w wysokości 1 167 mld EUR dla 14 państw-beneficjentów z obszaru UE. Z ogólnej kwoty wsparcia dla Polski przeznaczone jest 533,51 mln EUR. Środki finansowe pochodzące z Mechanizmów dostępne są na realizację projektów w dziesięciu obszarach priorytetowych. Jednym z nich jest priorytet 5 „Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem”. Celem wydatkowania środków z instrumentów finansowych i towarzyszącego im współfinansowania krajowego w ramach priorytetu 5 jest poprawa warunków zdrowotnych społeczeństwa, poprzez m.in. programy promocji zdrowia i profilaktyki, poprawę jakości usług w jednostkach ochrony zdrowia, zwiększenie dostępności, usprawnienie podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej.

W ramach priorytetu 5 do dofinansowania kwalifikują się projekty: w zakresie promocji zdrowia i programów profilaktyki, w zakresie poprawy opieki perinatalnej, w zakresie podnoszenia stanu wiedzy o nowoczesnych metodach planowania rodziny i standardów odpowiedzialnego rodzicielstwa, mające na celu integrację ze społeczeństwem środowisk zagrożonych patologią (ze szczególnym uwzględnieniem zwalczania patologii społecznych jak narkomania i alkoholizm) oraz zapobieganie przestępczości nieletnich, mające na celu integrację dzieci niepełnosprawnych z pełnosprawnymi, mające na celu tworzenie otwartych ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej, w zakresie terapeutycznych systemów telemedycznych, medycznych internetowych systemów edukacyjnych oraz gromadzenia danych, w zakresie podnoszenia dostępności i jakości usług medycznych.

Wnioskodawcami ubiegającymi się o pomoc finansową w postaci dofinansowania projektów ze środków Mechanizmów mogły być wszystkie instytucje sektora publicznego i prywatnego oraz organizacje pozarządowe utworzone w prawny sposób w Polsce i działające w interesie publicznym. Wnioskodawcami były: organy administracji rządowej i samorządowej wszystkich szczebli, instytucje naukowe i badawcze, instytucje branżowe i środowiskowe, organizacje społeczne oraz podmioty partnerstwa publiczno-prywatnego. W ramach obu Mechanizmów dopuszczalne jest dofinansowanie do 60 % całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektów. Jedynie w przypadku współfinansowania projektu z budżetu państwa lub budżetu jednostek samorządu terytorialnego dofinansowanie może wynosić do 85 %, a w przypadku projektów organizacji pozarządowych do 90 %.

 

Urząd Gminy Michałowice | ul. Raszyńska 34 | 05-816 Michałowice
tel./fax.: +48 22 723-81-78
www.eeagrants.michalowice.pl
© 2009 eea grants | All rights reserved. Projekt & cms: www.zstudio.pl
statystyka: zeszły tydzień: 21, wszystkich odwiedzin: 10581, odwiedzonych podstron: 37884